ERSİS Enerji bünyesinde; kömür, doğal gaz, hidrolik, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı endüstriyel ve güç üretim tesisleri için fikir oluşturulmasından işletmeye kadar tüm aşamalar için;
PROJE GELİŞTİRME, YAPIM, TEKNİK DANIŞMANLIK ve İŞLETMELERDE PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ başta olmak üzere enerji santralleri ve endüstriyel tesis projelerinin her aşamasına dönük hizmetler sunulmaktadır.

 • Santral önfizibilite ve fizibilite çalışmaları

 • Maden etüt, planlama ve fizibilite çalışmaları

 • Mevcut durum değerlendirmesi (Due diligence)

 • Yatırım danışmanlığı

 • Temel ve detay mühendislik hizmetleri

 • Proje ve tesis konsepti geliştirme

 • Taahhüt hizmetleri

 • İhale şartnamelerinin hazırlanması ve ihale süreci yönetimi

 • Sözleşme danışmanlığı

 • Yapım süreci proje yönetimi

 • Performans değerlendirme ve iyileştirme danışmanlığı

 • Rehabilitasyon analizi ve yönetimi

 • Özelleştirilen/el değiştiren santrallerin yeni sahibinin yapısına entegrasyonu

 


 

Santral önfizibilite ve fizibilite çalışmaları

Yeni kurulacak santraller için; yer seçimi, teknolojik değerlendirme, konsept tasarım, teknik ve hukuki altyapının değerlendirilmesi, tekno-ekonomik analiz.

Maden etüt, planlama ve fizibilite çalışmaları

Kömür sahaları için; rezerv tespiti, işletme planları, yatırım ve işletme maliyetleri, arazi geri kazanım planları

Mevcut durum değerlendirmesi (Due diligence)

Her türlü enerji teknolojisinde; işletmedeki santralleri satın almak isteyen yatırımcılar için ‘Mevcut durum değerlendirmesi’ yapılması

Yatırım danışmanlığı

Enerji yatırımı planlayan firmalar için Proje geliştirme hizmetleri verilmesi ve yatırım alternatiflerinin karşılaştırılması

Temel ve detay mühendislik hizmetleri

Enerji tesislerine dönük olarak; Tesis, sistem veya komponent bazında tasarım ve mühendislik

Proje ve tesis konsepti geliştirme

Fikir aşamasındaki projelerin genel konseptinin geliştirilmesi ve teknolojik ve ekonomik açılardan en uygun konseptin belirlenmesi

Taahhüt hizmetleri

Enerji santralleri ve endüstriyel tesislerin kurulumunda veya mevcut tesislerde yapılacak ilave üniteler, rehabilitasyon ve bakım-onarım projelerinde anahtar teslim EPC veya ekipman tedarik, inşaat, montaj vb. gibi kısmi kapsamlarda taahhüt hizmetleri

İhale şartnamelerinin hazırlanması ve ihale süreci yönetimi

Tesis konsept tasarımına dayanarak anahtar teslim bazda EPC ya da çok paketli yaklaşımla ihale sürecinin tasarlanması, ön yeterlilik süreci, teknik ve idari şartname hazırlanması, ihale süreci (ihalenin yayınlanması, soruların netleştirilmesi, tekliflerin toplanması), teklif değerlendirme (inceleme, soru-cevap, kapsma eşitleme, revizyon, karşılaştırma raporları)

Sözleşme danışmanlığı

Sözleşme aşamasında teknik, idari, ticari, hukuki, finansal konularda yatırımcılara destek vererek sözleşme hazırlanması ve pazarlık görüşmelerinde danışmanlık

Yapım süreci proje yönetimi

Tesislerin sözleşme aşamasından işletmeye alınmasına kadar İşveren adına tüm yönetim sürecinin üstlenilmesi: İdare adına proje yönetim sisteminin kurulması, proje ekibinin oluşturulması ve tüm yatırımın yönetilmesi

Performans değerlendirme ve iyileştirme danışmanlığı

İşletmedeki tesislerde enerji kaynağından, elektrik çıkış noktasına kadar tüm aşamalar için tesis bütünü veya ekipman/sistem bazında işletme performansının belirlenerek tasarım performansına dönüş veya ilave iyileştirmeler için yatırım değerlendirmesi yapılması, ihale ve uygulama süreçlerinin yönetilmesi

Rehabilitasyon analizi ve yönetimi

İşletmedeki tesislerde rehabilitasyon gereklerinin belirlenmesi, rehabilitasyon yatırımı değerlendirmesi yapılması, ihale ve uygulama süreçlerinin yönetilmesi

Özelleştirilen/el değiştiren santrallerin yeni sahibinin yapısına entegrasyonu

Devralınmak üzere olan ya da devralınmış Enerji Santrallerinin idari, teknik, mali, insan kaynakları, yönetim vb. gibi tüm konularda yeni sahibinin mevcut sistemleriyle uyumunun sağlanması

 


 

SANTRAL PROJELERİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ

Santral yatırımları için verilen proje geliştirme hizmetinde; Proje Sahibi’nin yatırım bedeli, kârlılık, finansman ve proje takvimi beklentilerini gerçeğe yakın senaryolarla değerlendirerek yatırımı başlatma kararını almasına yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Bu hizmet kapsamında, santrallerin yer seçimi, saha koşulları, yakıt, kireçtaşı, su kaynakları, kül depolama ve atık uzaklaştırma, çevrim teknolojisi, liman vb. gibi dış tesisler ve çevresel etki konuları irdelenmektedir. Proje Sahibinin yasal izin süreçlerine yardımcı olması amacıyla da çalışmalar yapılmakta, tesis konsepti oluşturulmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda santral ve tüm yardımcı tesislerin yatırım ve işletme maliyetleri öngörülerek finansal model oluşturulmaktadır.

Çalışmaların kapsamanda projenin ihtiyaçlarına göre aşağıda belirtilen hizmetler de verilebilmektedir:

 • Yakıt, kireçtaşı, su, hava kalitesi vb. gibi analizler ve etütler

 • Jeolojik ve Jeoteknik etütler

 • Harita çalışmaları

 • Çevresel etki mevcut durum tespit çalışmaları

 • Projenin yasal süreçlerindeki teknik konuların takip edilmesi; kamulaştırma ve izinler, DSİ, TEİAŞ, TEDAŞ, EPDK, bakanlıklar ve diğer özel ve resmi kuruluşlarla teknik konularda yapılacak görüşmeler

 • Sigorta, vergi, gümrük, finans, hukuk vb. gibi konuların değerlendirilmesi

Ön Fizibilite Çalışması

Ön fizibilite çalışması, bir projenin yatırıma başlangıç kararının alınması öncesinde önemli bir kilometre taşıdır. Ön fizibilite raporun hazırlanmasında, ERSİS hem güçlü mühendislik altyapısını kullanmakta, hem de aktif olarak proje sahalarında ve proje yönetiminde yüksek birikime sahip kadrosuyla; uygulamaya ilişkin tecrübelerini de ortaya koymaktadır. Bu sayede, Yatırımcı’nın proje fizibilitesini gerçekçi olarak görmesi, finansman ve takvim beklentilerini gerçeğe yakın senaryolarla değerlendirerek yatırımı başlatma kararını almasını sağlamaktadır.

Ön fizibilite raporunda, projenin temel girdisi olan ‘Tasarım Verileri’ ve projenin yapımını etkileyecek diğer bilgiler Yatırımcı ile işbirliği içinde ele alınarak raporda güncel durum ortaya konulur.

Rapor dahilinde temel sistemlerin ve bunlara ilişkin ana ekipmanların kısa tarifi de bulunur. Bu sayede raporun bir bütün halinde geçmiş çalışmaları derleyen ve gelecekteki adımların temelini oluşturan bir içeriğe sahip olması sağlanır. Bu amaçla, projede inşa edilecek yapılar ve tedarik edilecek ekipmanlarla ilgili bilgiler ve uygulama öncesinde yapılması gereken çalışmalar ve ilave etüdlerin dökümü çıkartılır.

ERSİS tarafından ön fizibilite çalışmaları kapsamında değerlendirilen hususlar aşağıda verilmiştir:

 • Saha etüdü

 • Yakıt ve diğer yardımcı hammaddelerin kaynak ve fiyat araştırması

 • Potansiyel su kaynakları

 • Atık döküm alanları

 • Liman, boru hattı vb. gibi dış tesis yatırımları

 • İletim hattı bağlantısı

 • Enerji çevrim teknolojisi

 • Ünite güçleri ve santral kapasitesi

 • EPC Fiyatları

 • Çevresel Etkiler

 • Yatırım Dönemi Maliyetleri

 • Kamulaştırma

 • İş programı

 • İş gücü

 • Finansal Model

 


 

PROJE YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Proje yönetimi hizmetinin kapsamı; yatırıma başlangıç kararından projenin devreye alınmasına kadar tüm teknik süreçlerde Yatırımcı adına ‘Proje Yönetimi’nde görev almak ve İşvereni yönlendirmektir.

Projelerin ihale, sözleşme, tasarım, inşaat, montaj, devreye alma, testler ve tesisin devralınması aşamalarında gereken uzmanlıkları bir araya toplayarak yatırımcılara teknik konularda proje yönetimi hizmeti verilmektedir.

 • Tesis Tasarımı Değerlendirme

 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması

 • Ön Yeterlilik Çalışmaları

 • Teklif İnceleme ve Değerlendirme

 • Uygulama Projelerinin Denetlenmesi

 • Şantiye Faaliyetlerinin Denetlenmesi

 • Sözleşme Yönetimi

 • Maliyet Kontrolü

 • Kalite Kontrol Denetimi

 • Planlama ve Program Kontrolü

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi

 • Yüklenicler ve İşverenle koordinasyon

 • Raporlama

 • Devreye Alma ve Operatör Eğitimi

 • Tesisin yüklenicilerden devralınması